Toishi-Tushihashi-Piedra natural de asentar Kyoto Tushihashi-san-1.
  • Toishi-Tushihashi-Piedra natural de asentar Kyoto Tushihashi-san-1.
  • Toishi-Tushihashi-Piedra natural de asentar Kyoto Tushihashi-san-2.
  • Toishi-Tushihashi-Piedra natural de asentar Kyoto Tushihashi-san-3.
  • Toishi-Tushihashi-Piedra natural de asentar Kyoto Tushihashi-san-4.

Piedra natural de asentar Kyoto Tushihashi-san

S/ 1258.47
Descripción básica:

Piedra natural de asentar Kyoto Tushihashi-san