Toishi-Tushihashi-Piedra japonesa natural de asentar Kyoto Tushihashi-san-1.
  • Toishi-Tushihashi-Piedra japonesa natural de asentar Kyoto Tushihashi-san-1.
  • Toishi-Tushihashi-Piedra japonesa natural de asentar Kyoto Tushihashi-san-2.
  • Toishi-Tushihashi-Piedra japonesa natural de asentar Kyoto Tushihashi-san-3.
  • Toishi-Tushihashi-Piedra japonesa natural de asentar Kyoto Tushihashi-san-4.

Piedra japonesa natural de asentar Kyoto Tushihashi-san

S/ 1258.47
Descripción básica:

Piedra japonesa natural de asentar Kyoto Tushihashi-san

Piedra japonesa natural de asentar Kyoto Tushihashi-san
Peso
700g
Toishi-Tushihashi-Piedra japonesa natural de asentar Kyoto Tushihashi-san-max-1.

Toishi-Tushihashi-Piedra japonesa natural de asentar Kyoto Tushihashi-san-max-2.

Toishi-Tushihashi-Piedra japonesa natural de asentar Kyoto Tushihashi-san-max-3.

Toishi-Tushihashi-Piedra japonesa natural de asentar Kyoto Tushihashi-san-max-4.