151239-Cepillo limpia canaleta rebaja machihembrado WoodRiver 151239-1.
  • 151239-Cepillo limpia canaleta rebaja machihembrado WoodRiver 151239-1.
  • 151239-Cepillo limpia canaleta rebaja machihembrado WoodRiver 151239-2.
  • 151239-Cepillo limpia canaleta rebaja machihembrado WoodRiver 151239-3.
  • 151239-Cepillo limpia canaleta rebaja machihembrado WoodRiver 151239-4.
  • 151239-Cepillo limpia canaleta rebaja machihembrado WoodRiver 151239-5.

Cepillo limpia canaleta rebaja machihembrado WoodRiver 151239

S/ 281.36
Descripción básica:

151239, WoodRiver Cepillo limpia canaleta rebaja machihembrado